(Makamın  13/02/2012 Tarihli Ve 6157 Sayılı Onayları İle Yürürlüğe Girmiştir..)


ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ


Madde 1
Canlıdan organ nakli; alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar  ( dördüncü derece dahil ) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir. Alıcı, verici ve nakil sonuçlarının TODS’a kaydı yapılır.

Madde 2
Akraba dışı canlıdan organ nakli, naklin yapılacağı ilde oluşturulacak Etik Komisyonun verici ile alıcı arasında, bu yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığını ve etik açıdan organ bağışının uygunluğunu onaylaması ile gerçekleştirilecek akraba dışı kişilerden yapılır. Akraba dışı canlıdan organ nakli için;

 1. Alıcının TODS’a kaydı yapılır.
 2. Nakil için alıcı ve verici, il sağlık müdürlüğü aracılığıyla aşağıda yer alan belgelerle birlikte Etik Komisyonabaşvurur.
  1. Alıcı ve vericinin T.C. Kimlik Numarası,
  2. Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor,
  3. Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı muvafakat belgesi,
  4. Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu,
  5. Verici ve alıcının nakile uygunluğunu bildiren sağlık formu,
  6. Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise ilgili belgeleri,
  7. Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyan,
  8. Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı,
  9. Alıcının ve vericinin adres beyanı,
  10. Komisyonun gerekli görmesi halinde ilgili diğer belgeler.


Madde 3
Etik Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

 1. Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürü,
 2. Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir tabip,
 3. Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı,
 4. Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı

 

Madde 4
Komisyonun sekretaryası il sağlık müdürlüğünce yürütülür. Başvurular naklin yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne yapılır. Komisyon 15 günde bir üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla toplanır, gerekli  gördüğü takdirde verici ve / veya alıcıyı ve akrabalarını dinler. Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırır, alıcı ve verici arasında etik ve yasal olmayan bir durumun bulunmadığı kanaati oluştuğunda naklin etik açıdan uygunluğuna karar verir. Kararlar üye tam sayısının 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Acil nakil gereken hasta için başvuru olması halinde komisyon ivedilikle toplanır ve karar alır. Etik komisyon kayıtları TODS’a kayıt edilir. Komisyon kararları kesindir ve komisyoncuya uygun görülmeyen nakiller yapılamaz. Bir komisyonun uygun görmediği başvuru için başka bir komisyon karar alamaz.

 

Madde 5
Komisyon, müracaat eden hasta ve vericinin t.c. kimlik numaraları ile birlikte kararın bir örneğini nakli yapacak merkeze, TODS üzerinden alınan bir örneğini de imzalı olarak bakanlığa gönderir. Komisyona sunulacak dosyalar nakil merkezleri tarafından kişilerin daha önce başvurusunun olup olmadığı yönünde TODS üzerinden incelenir.

 

Çapraz Karaciğer Nakli Aday Başvuru Formu
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2013Karaciğer Nakli Sonuçları - 2012
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2011
Karaciğer Transplantasyonu Kitabı
Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Klavuzu
Facebook    Twitter    YouTube