Çapraz organ nakli serbest

capraz-organ-nakli-serbest-1731Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden böbrek ve karaciğer nakli yapan merkezlere gönderilen yazıda,

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulunun (UKK), etik kurul kararlarının incelenmesi amacıyla yaptığı toplantıda, ’’Akraba dışı nakillere ilişkin yeniden mevzuat oluşturulana dek çapraz nakiller ile ilgili dosyaların UKK’da değerlendirilmesine gerek olmadığı’’ kararı alındığı belirtildi.

’’Organ nakli olmayı bekleyen iki hastanın akrabalarının birbirlerinin alıcılarına karşılıklı organ verdikleri nakil türü’’ olarak tanımlanan çapraz vericili nakillerin, akrabalık ilişkisi temelinde gerçekleştirilmesi nedeniyle ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan etik kurullara başvurmaksızın yapılmasının mümkün olduğu kaydedilen yazıda, etik kurul kararı olmadan yapılacak çapraz nakillerde, alıcı ve verici konumundakilerin karşılıklı rıza göstermeleri ve alıcı hastalar ile verici olacak akrabaları arasında dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlığı ilişkisinin bulunması veya eşi olması gerektiği bildirildi.
Yazıya göre, nakil merkezinin gerçekleştirdiği her çapraz nakil için şu bilgi ve belgeler bir hafta içinde Sağlık Bakanlığına ulaştırılacak:
’’-Alıcı ve vericilere ait onaylı kimlik örneği ve akrabalık derecesini gösteren belge ve bilgiler.
-Çapraz olarak eşleşen alıcı ve vericiye ait verici bilgi ve alıcı izleme forumu.
-İlgili mevzuata göre düzenlenecek alıcı ve vericinin nakil merkezi sorumlusu tarafından onaylanmış olurluk raporu.
-Alıcının, yapılacak organ nakliyle ilgili olarak bilgilendirildiğini, eşleşmeyle belirlenen vericisinin karşı tarafa organ verecek olan akrabasıyla aynı sağlık koşullarına sahip olduğunu ve bu durumu kabul ettiğini gösteren kendisi tarafından imzalanmış belge.
-Nakil merkezi sorumlusunun yapacağı çapraz nakille ilgili her iki tarafın alıcı ve vericisine ayrıntılı bilgi verildiğini gösteren imzalı belge ile çapraz olarak eşleşen alıcı ve vericiler arasında oluşan yaş, tıbbi koşul eşitsizliği ve farklılıklar ile bu farklılıkların neden olabileceği tıbbi sonuçlar hakkında alıcı ve vericilere ayrıntılı bilgi verildiğini gösteren imzalı belge.’’

Kaynak: